Darmowy transport od zamówień powyżej 2500 zł | Masz aż 14 dni na zwrot
Regulamin

REGULAMIN 

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MIK-MEBLE, działający pod adresem www.mik-meble.pl, prowadzony jest przez firmę MiK Patrycja Kefer, z siedzibą w Wieruszowie, ul. Kochanowskiego 15, 98-400 Wieruszów, NIP 997-009-90-21, REGON 101444084.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.mik-meble.pl jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli .
3. Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domeny internetowej Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
4. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W zakresie uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się w formie telefonicznej lub elektronicznej ze Sklepem.

§I - Dane osobowe

1. Składając zamówienie lub zakładając konto w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MiK Patrycja Kefer Kochanowskiego 15, 98-400 Wieruszów oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 296 z późn. zm.).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
4. Klientowi o przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§II Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Korzystając ze strony internetowej www.mik-meble.pl Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej  www.mik-meble.pl.
3.Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego www.mik-meble.pl, zawierającego treści udostępniane w ramach strony internetowej lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze strony internetowej www.mik-meble.pl.

§III - Opis produktów

1.Wszelkie informacje zwarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2.Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę w sklepie towary są fabrycznie nowe.
3.Prezentowana na stronie sklepu oferta ma charakter informacyjny i nie odzwierciedla stanów magazynowych.
4.Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta towary są wykonywane na zlecenie Sprzedawcy u ich producenta według cech (układ, kolor, rodzaj obicia itp.) określonych w indywidualnym zamówieniu Klienta.

§IV - Ceny

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).
Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.
Podane ceny stanowią informację wiążącą od chwili przyjęcia (potwierdzenia złożenia) zamówienia przez Sprzedawcę.

§V - Przyjmowanie zamówień

1.Składanie zamówień jest możliwe jedynie przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Klient składa zamówienia poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu www.mik-meble.pl oraz wybór towaru poprzez kliknięcie zamieszczonej obok ikony „dodaj do koszyka”. Klient może również złożyć zamówienie w ten sposób, iż po wejściu w zakładkę zadaj pytanie wyśle maila z zamówieniem lub prośbą o kontakt telefoniczny. Wówczas Sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia. Ponadto Klient może złożyć zamówienie telefonicznie.
3.Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia. Brak potwierdzenia zamówienia we wskazanym wyżej terminie oznacza, iż zamówienie nie zostało przez Sprzedawcę przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest natomiast jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony. 
4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury w imieniu Klienta bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.
5.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na ich brzmienie.
6.Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z regulaminem.

§VI - Realizacja zamówień

1.Realizacja zamówienia płatnego gotówką przy odbiorze rozpoczyna się niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę oraz zaksięgowaniu na jego koncie kosztów dostawy towaru i wymaganej zaliczki. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowania wpłaty obejmującej cenę oraz koszty dostawy towaru na koncie bankowym Sprzedawcy.
2.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki do Klienta.
3. Czas realizacji zamówienia na towary znajdujące się w magazynie wynosi 14 dni. W przypadku towarów na które Klient złożył zamówienie, a których nie w magazynie w chwili zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie klienta w czasie realizacji zamówienia mailem lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia dla każdego produktu określany jest indywidualnie.
4. Określony przez Sprzedawcę termin dostawy musi zostać zachowany.
5. Jeżeli termin dostawy nie może zostać zachowany Sprzedawca informuje o tym Klienta. W przypadku takim Klientowi przysługuje prawo anulowania złożonego zamówienia.
6. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), doręczany Kupującemu po otrzymaniu przez niego towaru.

§VII - Sposoby płatności

1. Sprzedający oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
- gotówką przy odbiorze towaru,
- przelewem bankowym konto bankowe Sprzedawcy: PKO BP SA 26 1020 4564 0000 5102 0109 9753 ,
- poprzez płatności on-line Przelewy24,
- poprzez system ratalny SANTANDER Consumer bank,

§VIII - Dostawa

1. Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych towarów na terenie całej Polski oraz Niemiec, Belgii, Czech, Anglii, Holandii.
2. Koszty dostawy towarów ponosi Klient.
3. Wysokość kosztów dostawy uzgadniana jest indywidualne z każdym Klientem w sposób zgodny z procedurą składania zamówienia.

§IX - Zwroty

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta. Odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone osobiście do siedziby Sprzedawcy lub listem poleconym za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.
4.W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zamówiony towar w stanie niezmienionym Sprzedawcy pod adres siedziby Sprzedawcy: MiK Patrycja Kefer Kochanowskiego 15, 98-400 Wieruszów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zamówionego towaru przed jego upływem. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację, ze towar zostaje odesłany w związku z odstąpieniem od umowy, dołączyć kopię dokumentu zakupu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem rachunku bankowego, na który nastąpić  

8. Zwrotowi podlegają należność z tytułu zakupu towaru wraz z kosztami dostawy towaru. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§X - Gwarancja i Reklamacje

1. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja prawidłowego działania. Okres gwarancji wynosi 2 lata.
2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisie art. 558 Kodeksu cywilnego.
3. Klientom będącym konsumentami przysługują wszelkie uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
5. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić dostępny w zakładce sklepu kontakt – reklamacje formularz reklamacyjny i wysłać go na adres sklepu.
6. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 21 dni do od daty ich wpływu.
7. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny o parametrach nie gorszych od reklamowanego.

§XIII - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.meblezet.com. Nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie będzie mieć regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach wyrazi na nie zgodę.